برنج کامفیروزی درجه یکی که موجب درمان نقرص می شود

نمونه‌های برنج کامفیروزی درجه یک و خرد شده آسیاب شده با درجه‌های مختلف پولیش (DOP) در آسیاب Udy Cyclone پودر شدند تا از الک 60 مش (BSS) عبور کنند و کل وعده‌های غذایی برای ترکیب نزدیک به روش استاندارد AACC (2000) تجزیه و تحلیل شدند.

محتوای فیبر غذایی (Asp و همکاران 1983) و γ-اوریزانول در نمونه های برنج نیز تعیین شد. محتوای کربوهیدرات موجود در نمونه های برنج با روش آنزیمی برگرفته از روش توصیف شده توسط گونی و همکاران تعیین شد.

با تغییرات جزئی و به طور خلاصه، آرد برنج بدون چربی ژلاتینه شد، در معرض هضم متوالی با α-آمیلاز، پپسین، α-آمیلاز پانکراس و آمیل گلوکوزیداز پایدار در برابر حرارت در pH و دمای مناسب قرار گرفت. در نهایت، هضم سانتریفیوژ شد و میزان قند احیاکننده مایع رویی با روش دی‌نیترو سالیسیلیک اسید تخمین زده شد. مقادیر به صورت درصد (%) کربوهیدرات های موجود بیان شد.

پلی فنل های محلول و متصل نمونه های برنج به ترتیب با متانول و متانول هیدروکلراید 1% به ترتیب در دمای اتاق استخراج شدند. عصاره ها برای محتوای پلی فنل با روش معرف Folin-Ciocalteu تجزیه و تحلیل شدند (Singleton and Rossi 1965).

برنج

تعیین و تعیین کمیت ویتامین E (توکوفرول ها و توکوترینول ها) توسط HPLC فاز معکوس انجام شد (چن و برگمن 2005). سیستم HPLC مدل CBM-10A Shimadzu با آشکارساز فلورسنت RF 10 AXL، پمپ LC 10 AT با استفاده از ستون شیم پک Prep-ODS(H) (250 × 4.6 میلی‌متر، 5 میکرومتر) با استفاده از سیستم حلال گرادیان استفاده شد.

کروماتوگرام ها توسط نرم افزار کلاس LC-10 A ثبت و پردازش شدند. آشکارساز فلورسانس در طول موج های تحریک و انتشار به ترتیب 298 و 328 نانومتر تنظیم شد.

فعالیت آنتی اکسیدانی کل (TAA) عصاره متانولی نمونه برنج با استفاده از معرف فسفومولیبدنیوم (Pilar et al. 1999) و توانایی مهار رادیکال آزاد (FRSA) عصاره متانولی نمونه ها با استفاده از 1 انجام شد. روش رادیکال 1-دی فنیل-2-پیکریل هیدرازیل (DPPH) بوندت و همکاران. (1997).پخت نمونه های برنج پخت تحت فشار، روش رایج پخت برنج خانگی انتخاب شد.

در ابتدا نسبت بهینه برنج به آب استاندارد شد و بر این اساس، 1:2.0 برای برنج قهوه‌ای خام و نیم‌پز و 1:2.8 برای برنج صیقلی 2.3، 4.4 و 8.0 درصد استفاده شد. برنج و آب در ظرف پخت با اندازه مناسب گرفته شد و در یک زودپز (Prestige TTK Ltd، تامیل نادو، هند) پخته شد (جدول I). سپس برنج پخته شده به محفظه داغ منتقل شد و برای تجزیه و تحلیل حسی برداشته شد.